Statuten

Gewijzigde Statuten, notarieel vastgelegd door Huijbrechts Notarissen te Vught d.d. 26 juli 2002
STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam:
POSTDUIVENHOUDERSORGANISATIE AFDELING NOORD HOLLAND, hierna bij verkorting te noemen “AFDELING NOORD HOLLAND”.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
De vereniging wordt verder in deze Statuten en in de Reglementen aangeduid als:
de Afdeling.
De vereniging maakt als Afdeling onderdeel uit van de vereniging Nederlandse Postduivenhouders Organisatie, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd te Veenendaal. Deze laatstgenoemde vereniging wordt verder in deze Statuten en in de Reglementen aangeduid als N.P.O.

 

DUUR EN VERENIGINGSJAAR.

Artikel 2
1. De afdeling is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van één oktober tot en met dertig september.

 

DOEL

Artikel 3
1. De Afdeling stelt zich overeenkomstig de Statuten N.P.O. ten doel:
het bevorderen en doen bevorderen van de postduivenliefhebberij en de wedstrijdsport met postduiven in de ruimste zin van het woord.
2. De Afdeling tracht dit doel overeenkomstig de Statuten N.P.O. ondermeer te bereiken door:
a. het uitvaardigen van uniforme reglementen en voorschriften;
b. het eerbiedigen van ieders godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht;
c. het treffen of doen treffen van organisatorische voorzieningen;
d. het onderhouden van betrekkingen met derden in daartoe geëigende gevallen, voorzover niet voorbehouden aan de N.P.O.;
e. het geven van voorlichting en andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.
VERPLICHTINGEN JEGENS DE N.P.O.
Artikel 4
De Afdeling is verplicht:
1. Statuten en Reglementen N.P.O., besluiten Bestuur N.P.O. en Algemene Vergadering N.P.O. na te leven;
2. De belangen van de N.P.O., van een van haar organen of van de duivensport in de ruimste zin van het woord niet te schaden;
3. Alle overige verplichtingen, welke de N.P.O. in naam van haar Leden aangaat of welke uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te komen;
4. Geen bepalingen in hun Statuten en Reglementen op te nemen, die strijdig zijn met Statuten, Reglementen en besluiten N.P.O. onverlet de autonomie van de Afdeling ten aanzien van haar eigendommen, eigen vervoer en eigen vliegprogramma.
LEDEN – BEGUNSTIGERS
Artikel 5
1. De Afdeling kent overeenkomstig de Statuten N.P.O. Leden Basisverenigingen, Basisleden, Jeugdleden, Ereleden, Leden van Verdienste en Begunstigers.
2. Leden Basisverenigingen van de Afdeling zijn die verenigingen die vallen onder het bepaalde in Statuten N.P.O..
3. Basisverenigingen leggen hun Statuten, Reglementen en werkgebied ter goedkeuring voor aan het Bestuur Afdeling.
4. Aanmelding van een Lid Basisvereniging geschiedt schriftelijk bij Bestuur Afdeling. Bestuur Afdeling beslist over toelating, met inachtneming van het bij Huishoudelijk Reglement N.P.O. geregelde betreffende overgang en oprichting nieuwe Basisvereniging en het bij Huishoudelijk Reglement Afdeling geregelde betreffende werkgebied.
Bestuur Afdeling kan aan toelating voorwaarden verbinden.
5. a. Tegen weigering tot toelating of tegen gestelde voorwaarden staat beroep open bij Algemene Vergadering Afdeling.
b. Bij weigering door Bestuur Afdeling is de betreffen­de Basisvereniging bevoegd om door afvaardiging van twee personen het woord te voeren in de Algemene Ledenvergadering waar het beroep wordt behandeld.
c. Geen beroep is mogelijk bij strijdigheid met goedkeuring werkgebied Afdeling door N.P.O. of met geldende grensafspraken en/of afspraken betreffende overgang.
6. Verkrijging lidmaatschap Afdeling houdt in verkrijging lidmaatschap N.P.O..
7. Gewone Basisleden zijn natuurlijke personen van achttien jaar of ouder, welke zijn aangenomen bij een Basisvereniging volgens de Statuten van N.P.O. artikel 7, en zijn opgenomen in het ledenregister van deze Basisvereniging.
8. Begunstigers Afdeling zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich jegens de Afdeling schriftelijk verbinden tot het storten van een jaarlijkse bijdrage.
Zij worden als zodanig erkend door Bestuur Afdeling en worden opgenomen in een register.
JEUGDLEDEN
Artikel 6
1. Jeugdleden zijn natuurlijke personen, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt en aan wie door een Lid Basisvereniging toestemming is verleend deel te nemen aan de activiteiten van N.P.O., Afdeling en Basisvereniging.
2. Jeugdleden zijn geen leden in de zin van de wet.
ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
Artikel 7
1. De Afdeling kan natuurlijke personen voordragen voor het Ere-lidmaatschap en het lidmaatschap van Verdienste van de N.P.O..
2. Ereleden van de Afdeling zijn natuurlijke personen, die door Bestuur Afdeling als zodanig zijn benoemd .
Zij dragen de Gouden Speld.
Leden van Verdienste van de Afdeling zijn natuurlijke personen, die door Bestuur Afdeling als zodanig zijn benoemd .
Zij dragen de Zilveren Speld.
BIJZONDERE PERSONEN
Artikel 8:
Bijzondere Personen zijn personen die aan te merken zijn als voormalige Basisleden en die om bijzondere redenen (zie artikel 5 Huishoudelijk Reglement N.P.O.) hun lidmaatschap bij de betreffende Basisvereniging niet meer kunnen continueren, terwijl ze wel de Statuten en Reglementen van de N.P.O. en de daarbij behorende organisatievorm onderkennen.
Bestuur Afdeling kan aan het zijn van ”Bijzonder Persoon” voorwaarden stellen.
GOEDKEURING STATUTEN EN REGLEMENTEN
Artikel 9
Overeenkomstig Statuten N.P.O. worden de Statuten en Reglementen van de Afdeling ter goedkeuring voorgelegd aan bestuur N.P.O..
WERKGEBIED EN OVERGANG
Artikel 10:
1. Overeenkomstig Statuten N.P.O. wordt het werkgebied van de Afdeling, geheel in Nederland gelegen, ter goedkeuring voorgelegd aan Bestuur N.P.O..
2. Overgang geschiedt in overeenstemming met het hieromtrent bepaalde in Statuten en Huishoudelijk Reglement N.P.O..
3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, streeft de Afdeling er naar voor de verschillende soorten van overgang grensafspraken en/of afspraken betreffende overgang te maken.
VERPLICHTINGEN LEDEN
Artikel 11:
De leden van de Afdeling zijn verplicht:
1. Statuten en Reglementen Afdeling, besluiten Bestuur Afdeling en Algemene
Vergadering Afdeling na te leven;
2. de belangen van de Afdeling, of van de duivensport in het algemeen, niet te
schaden;
3. alle overige verplichtingen, welke de Afdeling in naam van haar Leden aangaat of welke uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te komen;
4. geen bepalingen in hun Statuten en Reglementen op te nemen, die strijdig zijn met Statuten, Reglementen en besluiten van de Afdeling.
EINDE LIDMAATSCHAP
Artikel 12
Het lidmaatschap van Afdeling van de N.P.O. eindigt op door Statuten N.P.O. beschreven wijze.
Artikel 13
Het lidmaatschap van Leden Basisverenigingen eindigt op door Statuten N.P.O. beschreven wijze.
Artikel 14
Het lidmaatschap van een Basislid eindigt op door Statuten N.P.O. beschreven wijze.
Artikel 15
Het zijn van Erelid, Lid van Verdienste of Begunstiger van de Afdeling eindigt op door Statuten N.P.O. beschreven wijze.
GELDMIDDELEN
Artikel 16
1. De inkomsten van de Afdeling bestaan uit:
a. jaarlijkse bijdragen te innen via de leden Basisverenigingen van Basisleden en Jeugdleden;
b. bijdragen van Begunstigers;
c. batige saldi verkregen uit, door of vanwege de Afdeling georganiseerde evenementen;
d. vergoedingen verkregen door verlening van diensten door de Afdeling;
e. eventuele verkrijgingen ingevolge schenkingen, erfstellingen en legaten;
f. andere wettig verkregen baten.
2. Basisleden en Jeugdleden betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door Algemene Vergadering Afdeling.
3. Begunstigers zijn natuurlijke- en rechtspersonen die jaarlijks de Afdeling financieel en/of op andere wijze steunen.
4. Bestuur Afdeling beheert het vermogen, voert de financiële administratie en brengt binnen zes maanden na afloop van ieder verenigingsjaar het financieel jaarverslag, tenminste bevattend een balans en een staat van baten en lasten, over het afgelopen boekjaar en een begroting voor het komende boekjaar uit en legt deze ter goedkeuring voor aan Algemene vergadering Afdeling.
HET BESTUUR.
SAMENSTELLING BESTUUR AFDELING
Artikel 17
1. Bestuur Afdeling is opgedragen aan tenminste zeven en ten hoogste elf personen.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door Algemene Vergadering Afdeling en betreft een oneven aantal.
2. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. Zij worden in functie gekozen.
3. Bestuur Afdeling wijst uit zijn midden een tweede voorzitter, een tweede secretaris en een tweede penningmeester aan.
4. Indien het aantal leden Bestuur Afdeling beneden vijf is gedaald, is Bestuur Afdeling slechts bevoegd lopende zaken af te handelen. In dit geval roept Bestuur Afdeling binnen drie maanden een Algemene Vergadering Afdeling bijeen, waarin in de vacatures wordt voorzien.
BENOEMING BESTUUR
Artikel 18
1. Bestuur Afdeling wordt benoemd voor een periode van drie jaar door Algemene Vergadering Afdeling uit de Basisleden op voordracht van tenminste één Lid Basisvereniging of Bestuur Afdeling.
2. Aftredende leden Bestuur Afdeling zijn terstond herkiesbaar, met dien verstande dat de maximale ononderbroken zittingsduur negen jaar bedraagt.
Na een zittingsduur van negen jaar is een lid bestuur Afdeling gedurende drie jaar niet verkiesbaar.
3. Een rooster van aftreden wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling. Bij tussentijdse benoeming in een vacature neemt het nieuw benoemde bestuurslid in het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in.
4. Bij stemmingen over benoeming en/of ontslag van leden Bestuur Afdeling worden besluiten genomen met meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Bij enkele kandidaatstelling geschiedt benoeming bij acclamatie.
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR AFDELING
Artikel 19
1. Bestuur Afdeling is belast met het besturen van de Afdeling.
2. Bestuur Afdeling is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de Afdeling zich als borg of mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld aan derden verbindt.
3. Voor het sluiten van de in lid 2 van dit artikel genoemde overeenkomsten is de goedkeuring van Algemene Vergadering Afdeling vereist.
4. Bestuur Afdeling is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door Bestuur Afdeling worden benoemd.
5. Bestuur N.P.O. kan besluiten van een Lid Afdeling, indien deze besluiten tevens de belangen van de N.P.O. betreffen, aan zijn goedkeuring onderwerpen.
6. Bestuur Afdeling kan besluiten van een Lid Basisvereniging, indien deze besluiten tevens de belangen van de Afdeling betreffen, aan zijn goedkeuring onderwerpen.
7. De in dit artikel genoemde taken en bevoegdheden van Bestuur Afdeling worden nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling.
EINDE LIDMAATSCHAP BESTUUR AFDELING
Artikel 20
1. Lidmaatschap Bestuur Afdeling eindigt:
a. na afloop van de periode genoemd in artikel 18 lid 1 en 2;
b. door overlijden;
c. door bedanken door Lid Bestuur Afdeling;
d. indien Lid Bestuur Afdeling niet langer Basislid N.P.O. is;
e. door ontzetting;
2. Ontzetting wordt nader geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 21
1. De Afdeling wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door:
a. hetzij alle leden Bestuur Afdeling gezamenlijk;
b. hetzij twee leden gezamenlijk van het Dagelijks Bestuur Afdeling.
2. Bestuur Afdeling kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan leden Bestuur Afdeling of aan derden om de Afdeling binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
ALGEMENE VERGADERING AFDELING.
SAMENSTELLING
Artikel 22
1. Algemene Vergadering Afdeling bestaat uit Bestuur Afdeling, Stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering, hierna te noemen Afgevaardigden Basisvereniging en Adviserende leden.
2. a. Adviserende leden Algemene Vergadering Afdeling welke door Bestuur Afdeling uitgenodigd kunnen zijn:
– Kascommissie Afdeling;
– en verder op uitnodiging van Bestuur Afdeling andere commissies en andere personen;
b. adviserende leden Algemene Vergadering Afdeling hebben het recht het woord te voeren.
AFGEVAARDIGDEN BASISVERENIGING
Artikel 23
1. Elke Basisvereniging benoemt per Algemene Vergadering Afdeling twee Afgevaardigde Basisleden.
2. Eén van deze twee Afgevaardigde Basisleden is stemgerechtigd op de Algemene Vergadering Afdeling voor het uitbrengen van het aantal stemmen naar rato aantal Basisleden Vereniging.
3. Afgevaardigden Basisvereniging overleggen op elke Algemene Vergadering Afdeling een door Bestuur Basisvereniging getekende Geloofsbrief inhoudende;
– N.P.O. verenigingsnummer;
– Naam Basisvereniging;
– Namen van de twee Afgevaardigden;
– Datum Algemene Vergadering Afdeling;
4. Afgevaardigden Basisvereniging dienen op elke Algemene vergadering Afdeling de presentielijst te tekenen.
BENOEMING KIESMANNEN EN RESERVEKIESMANNEN N.P.O.
Artikel 24
1. Op de Algemene Vergadering N.P.O. wordt de Afdeling vertegenwoordigd door haar kiesmannen of de hiervoor in de plaats tredende reservekiesmannen N.P.O., als omschreven in Statuten N.P.O.
2. Kiesmannen N.P.O. worden op de door Statuten en Huishoudelijk Reglement N.P.O. voorgeschreven wijze benoemd en bij secretaris N.P.O. aangemeld.
3. Kiesmannen N.P.O. brengen jaarlijks op Algemene Vergadering Afdeling verslag uit.
BEVOEGDHEID ALGEMENE VERGADERING AFDELING
Artikel 25
Aan Algemene Vergadering Afdeling komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze Statuten aan Bestuur Afdeling zijn opgedragen.
FREQUENTIE EN OPROEPING
Artikel 26
1. Tenminste twee maal per jaar wordt een Algemene Vergadering Afdeling gehouden.
2. a. De jaarvergadering heeft plaats binnen zes maanden na einde verenigingsjaar;
b. in de jaarvergadering komen aan de orde:
– het jaarverslag secretaris Afdeling;
– financiële jaarverslagen en begrotingen;
– voorziening in eventuele vacatures;
– voorstellen van Bestuur Afdeling;
– voorstellen van Bestuur Basisvereniging;
– rapportage door Kascommissie Afdeling inzake financiële jaarverslagen;
– voorstel tot verlenen van decharge Penningmeester Afdeling;
– Bestuursbeleid.
3. De oproeping geschiedt door Bestuur Afdeling door middel van een uitnodiging gericht aan alle Besturen Basisverenigingen.
4. De oproepingstermijn en de termijnen tot indienen van voorstellen en tot het stel-len van kandidaten worden nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling.
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AFDELING
Artikel 27
1. Een buitengewone Algemene Vergadering Afdeling wordt belegd:
a. indien drie of meer leden van Bestuur Afdeling zulks nodig achten;
b. op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent (10%) van de Basisleden.
2. Een vergadering als bedoeld in het vorige lid wordt binnen zes weken na ontvangst van een daartoe strekkend verzoek door Bestuur Afdeling uitgeschreven, bij gebreke waarvan de verzoekers bevoegd zijn zelf tot die bijeenroeping over te gaan op de wijze waarop Bestuur Afdeling de Algemene Vergadering Afdeling bijeenroept.
TOEGANG EN OPENBAARHEID, STEMRECHT
Artikel 28
1. Toegang tot Algemene Vergadering Afdeling hebben naast de leden van de vergadering, genoemd in artikel 22 van deze Statuten, alle Begunstigers, Ereleden en personen, die door Bestuur Afdeling zijn uitgenodigd.
2. De Algemene Vergadering Afdeling is openbaar voor alle leden van de Afdeling.
3. Geen toegang hebben Basisleden die geschorst zijn. Evenmin hebben toegang Basisleden aan wie een verbod tot bezoeken van vergaderingen is opgelegd. Het in de laatste zin gestelde wordt nader geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O.
4. Bestuur Afdeling of Algemene Vergadering Afdeling kan besluiten de vergadering besloten te verklaren. Een en ander wordt nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling.
5. Stemrecht en Spreekrecht hebben uitsluitend de Afgevaardigden van de leden Basisvereniging.
Ieder lid Basisvereniging heeft twee afgevaardigden, waarvan één gerechtigd is tot het uitbrengen van het aantal stemmen naar rato aantal Basisleden Vereniging.
6. Afgevaardigden Basisvereniging hebben, uitgezonderd een vanwege Bestuur Basisvereniging gegeven dwingend stemadvies, vrij mandaat om hun stem uit te brengen.
7. Adviserende leden Algemene Vergadering Afdeling hebben het recht het woord te voeren, met betrekking tot het onderwerp waarvoor zij zijn uitgenodigd.
STEMMINGEN
Artikel 29
1. Algemene Vergadering Afdeling kan slechts geldige besluiten nemen, indien tenminste de helft van de stemgerechtigde Afgevaardigden Basisverenigingen blijkens de presentielijst aanwezig is.
2. Indien niet het in het eerste lid van dit artikel genoemd aantal afgevaardigden basisverenigingen aanwezig is, wordt na tenminste één week en ten hoogste drie weken een tweede Algemene Vergadering Afdeling bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige afgevaardigden Basisverenigingen bevoegd is besluiten te nemen over voor de vorige Algemene Vergadering geagendeerde onderwerpen.
3. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
4. Besluiten worden genomen met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze Statuten anders bepalen.
5. Stemmingen over personen geschiedt schriftelijk. Over zaken wordt hoofdelijk gestemd of door opsteking van stemkaarten, tenzij de voorzitter of de meerderheid van de vergadering schriftelijke stemming wenselijk acht.
Benoeming bij acclamatie is mogelijk.
6. Indien een schriftelijke stemming verlangd is, benoemt de voorzitter een stembureau van drie personen; het stembureau telt de stembiljetten, opent ze, stelt de geldigheid van iedere uitgebrachte stem vast en geeft de uitslag van de stemming.
7. Ongeldig zijn stembiljetten, die:
a. wel zijn uitgereikt, doch niet zijn ingeleverd;
b. blanco zijn;
c. zijn ondertekend;
d. onleesbaar zijn;
e. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
f. de naam bevatten van een persoon, die niet verkiesbaar is;
g. voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
h. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die bedoeld is;
i. op een andere wijze zijn beschreven dan door de voorzitter bepaald.
8. a. Indien bij een schriftelijke stemming meer dan de helft der stemmen niet geldig is uitgebracht, wordt de totale stemming als ongeldig beschouwd;
b. indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt herstemming plaats over de twee personen, die de meeste en op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd;
wordt door twee of meer personen een gelijk hoogst aantal stemmen behaald, dan vindt herstemming plaats over deze personen. Bij herstemming beslist het hoogste stemmenaantal. Staken de stemmen na herstemming nog,
dan beslist het lot.
9. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht.
Staken de stemmen na herstemming nog, dan geldt het voorstel als verworpen.
10. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat in Algemene Vergadering Afdeling een besluit is genomen, is beslissend.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering dit verlangt of – wanneer de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde – indien één afgevaardigde lid basisvereniging dit verlangt.
TUCHT- EN GESCHILLENRECHT
Artikel 30
1. Het tucht- en geschillenrecht wordt geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O.
2. Leden N.P.O. maken gebruik van de in Statuten en Reglement Rechtspleging N.P.O. geboden mogelijkheden van bezwaar en beroep in het tucht- en geschillenrecht alvorens gerechtelijke stappen worden ondernomen tegen de N.P.O., de Afdeling, een Lid Basisvereniging, een Basislid, een wedvluchtorganiserende instantie of een andere rechtspersoon als genoemd in Statuten N.P.O.
CONTROLE OP FINANCIËN AFDELING
Artikel 31
1. De controle op het geldelijk beheer en de financiële administratie van de Afdeling en de onder haar verantwoordelijkheid functionerende commissies of instellingen, wordt opgedragen aan de Kascommissie Afdeling, verder te noemen: Kascommissie.
De Kascommissie bestaat uit drie leden.
2. Leden Kascommissie worden benoemd door Algemene Vergadering Afdeling voor de tijd van drie jaar en mogen geen deel uitmaken van het Bestuur Afdeling.
3. Bestuur Afdeling verschaft aan de Kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen en toont haar de kas en de waarden van de Afdeling en geeft inzage in de boeken en bescheiden van de Afdeling.
ANDERE RECHTSPERSONEN
Artikel 32
1. Alle andere rechtspersonen dan Basisverenigingen waarin Leden N.P.O. binnen de Afdeling zich verenigen met het doel activiteiten te ontplooien op het gebied van de postduivenliefhebberij, behoeven goedkeuring Bestuur Afdeling. Deze goedkeuring wordt nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling.
2. Taken en bevoegdheden van genoemde rechtspersonen worden nader geregeld bij Huishoudelijk Reglement Afdeling.
REGLEMENTEN
Artikel 33
1. Algemene Vergadering Afdeling stelt het Huishoudelijk Reglement Afdeling vast.
2. Het in het eerste lid van dit artikel genoemde reglement is bindend voor alle in artikel 5 van deze Statuten genoemde Leden Basisverenigingen van de Afdeling.
WIJZIGING STATUTEN
Artikel 34
1. Wijziging van deze Statuten kan slechts worden behandeld in een Algemene Vergadering Afdeling, waartoe tenminste veertien dagen tevoren is opgeroepen en waarbij in de oproeping is medegedeeld, dat wijziging van de Statuten wordt voorgesteld.
2. Het voorstel tot wijziging wordt woordelijk bij de agenda gevoegd.
3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de Algemene Vergadering Afdeling alle Leden Basisverenigingen vertegenwoordigd zijn, en het besluit tot wijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
4. a. Een besluit tot wijziging Statuten kan slechts genomen worden met twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden basisverenigingen vertegenwoordigd is.
b. Indien niet het in dit lid onder a vereiste aantal leden basisverenigingen vertegenwoordigd is, wordt na tenminste één week en ten hoogste drie weken een tweede Algemene Vergadering Afdeling bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige leden basisverenigingen, bevoegd is besluiten te nemen over het voor de vorige Algemene Vergadering Afdeling geagendeerde voorstel tot wijziging Statuten.
Besluiten worden genomen met twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
5. Wijziging Statuten treedt in werking, zodra de wijziging notarieel is verleden.
ONTBINDING
Artikel 35
1. Onder ontbinding wordt verstaan het opheffen van de Afdeling.
2. Alleen een speciale daartoe bijeen geroepen Algemene Vergadering Afdeling kan
besluiten tot ontbinden van de Afdeling, waarbij het bepaalde in artikel 34 van deze Statuten van overeenkomstige toepassing is en behoudens het bepaalde in de wet.
3. a. Algemene Vergadering Afdeling beslist welke bestemming zal worden gegeven aan het na de liquidatie resterende vermogen en de bezittingen.
b. Indien sedert het besluit tot ontbinding een jaar is verstreken zonder dat Algemene Vergadering Afdeling ter zake van dit vermogen en deze bezittingen een besluit heeft genomen, vervalt het voordelig saldo, naar rato van het aantal Basisleden aan de Leden Basisverenigingen van de Afdeling.
SLOTARTIKEL
Artikel 36
In alle gevallen, waarin niet is voorzien bij deze Statuten, Reglementen Afdeling of de wet, beslist Bestuur Afdeling.
Print Friendly, PDF & Email