Afdeling 6 Noord-Holland

POSTDUIVENHOUDERS ORGANISATIE

Notulen voorjaarsvergadering 2024 – 7 maart 2024

 1. Opening door Jannus Kat (penningmeester) om 20:00

De penningmeester heet iedereen welkom en vraagt om 1 minuut stilte voor de mensen die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Na deze minuut stilte vraagt de penningmeester de aandacht voor de aanwezigheid en de samenstelling van het bestuur (zoals deze vanavond aanwezig is).

Wegens omstandigheden kan de interim voorzitter, Marco Braspenning niet aanwezig zijn op deze voorjaarsvergadering. Daarnaast hebben de Secretaris (Stefan Meilink) en Wim Wijfje (commissie lid

/ Kiesman NPO) aangegeven niet langer deel uit te kunnen/willen maken van het bestuur. Zij nemen dus vanavond géén plaats achter de bestuurstafel.

 1. Appel van vereniging afgevaardigden, a.d.h.v. ingeleverde geloofsbrieven

Aanwezig: 1201, 1205, 1206, 1207, 1210, 1216, 1241, 1245, 1248, 1256, 1264, 1265, 1266, 1268,

1304, 1307, 1314, 1316, 1321, 1326, 1334, 1408, 1409, 1416, 1425 en 1428

Afwezig: 1141, 1202, 1243, 1253

 1. Huidige bestuurssamenstelling
 • Marco Braspenning (interim Voorzitter)
 • Jannus Kat (penningmeester)
 • Tom Jansen (comissielid)
 • Piet van Hoolwerff (comissielid)

Jannus Kat heeft tijdens de najaarsvergadering 2023 aangegeven af te treden als bestuurslid en niet meer herkiesbaar te zijn. Als gevolg van de gebeurtenissen afgelopen weken is Jannus echter bereid gevonden het komend jaar (2024) nog steeds plaats te nemen in het bestuur en de leden maken hier géén bezwaar tegen kenbaar tijdens de inleiding van de vergadering.

Daarnaast meldt het bestuur dat zij (mede gezien het feit dat 2 bestuursleden zeer recent zijn teruggetreden) 2 leden bereid heeft gevonden de komende maanden ondersteunende taken te gaan verrichten aan het bestuur. Dit betreft:

 • Pieter Springer
 • Kevin Goemaat

Omdat deze leden pas zeer recent zijn benaderd, was het te kort dag om deze leden binnen de voorgeschreven termijn voor te dragen als nieuwe bestuursleden voor het seizoen 2024. De voordracht zal dan ook pas plaatsvinden op de najaarsvergadering.

Het huidige bestuur doet in verband met het terugtreden van 2 bestuursleden nogmaals een oproep tot nieuwe bestuursleden (alsmede commissieleden) aan alle aanwezige.

 1. Financiële gegevens / mededelingen vanuit het bestuur

De jaarcijfers 2023 van Afdeling Noord Holland zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Een van de leden van afdeling 6 die dit enkele jaren heeft verzorgd, heeft kort voor deze vergadering bij het bestuur aangegeven de jaarcijfers 2023 niet langer op te kunnen stellen.

Het bestuur heeft inmiddels contract gehad met een extern administratie/ accountantskantoor in Noord Holland. Dit accountantskantoor zal de werkzaamheden de komende periode overnemen en zal binnen enkele maanden de cijfers 2023 samenstellen. Bij dit jaarverslag komt een wettelijke samenstelverklaring van een accountant.

1264 merkt op vanuit de zaal dat het belangrijk is dat deze cijfers er (snel) komen. In de statuten van afdeling 6 staat in artikel 16 vermeld (en is het tevens wettelijk verplicht) dat de jaarcijfers binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar beschikbaar zijn en dat deze vervolgens aan de Algemene vergadering wordt voorgelegd.

Daarnaast vraagt het lid van 1264 of hij nog steeds samen met Pieter de jaarstukken 2023 mag inzien ter controle. Het bestuur geeft aan dat Pieter géén invloed heeft op de stukken 2023 en het bestuur ziet zijn rol als ondersteuning van het huidige bestuur niet als bezwaar (om samen met Ron over te gaan tot inzake). Zodra de jaarcijfers 2023 beschikbaar zijn zal er contact opgenomen worden met beide heren om dit ingang te zetten.

 • Behandeling / vaststelling van de notulen van de ALV op 27 oktober 2023                                                                                                                                            
 • Pagina 1: Geen opmerkingen
 • Pagina 2: Geen opmerkingen
 • Pagina 3: Geen opmerkingen
 • Pagina 4: Onvolledigheid, de vrachtprijzen zullen op dinsdag volgend op de wedvlucht kenbaar worden gemaakt.
 1. Bestuursvoorstellen Kringindeling

Zoals bekend was het aantal leden in kring 3 en kring 4 gezakt onder het wettelijk minimum dat de NPO haar afdelingen oplegt (150 leden per vlieggebied). Als gevolg daarvan is er, onafhankelijk van het bestuur een commissie in het leven geroepen (waarvoor leden zich konden aanmelden) om zich te buigen over de nieuwe indeling.

Vervolgens ontstaat er een gesprek tussen verschillende leden (en het bestuur) met betrekking tot het alternatieve voorstel dat PV Heemskerk heeft ingediend. Het bestuur merkt op dat dit voorstel op sommige punten onvolledigheden bevat. Het bestuur stelt voor om dit voorstel te behandelen op het moment dat het huidige voorstel vanuit de commissie wordt afgewezen.

Daarnaast merkt een aantal verenigingen uit kring 1, 2 en 3 op dat de verenigingen uiteen (kunnen) vallen omdat nu in sommige verenigingen de leden verspreid over 2 of 3 kringen worden. Hierop wordt gereageerd dat dit nu ook al het geval is in kring 4 en 5 dus dat dit een gekend probleem is en nooit helemaal opgelost kan worden, bij welke indeling dan ook.

Het bestuur onderbreekt de lopende discussie en stelt voor dat Martijn Aarts van de commissie een korte toelichting geeft over hoe de nieuwe kringindeling tot stand is gekomen.

Uitgangspunten hierbij waren:

 • Iedere kring krijgt een gelijk aantal leden (op deze manier is de nieuwe kringindeling toekomstig bestendiger (en zal er niet binnen 1 jaar weer een nieuwe indeling nodig zijn);
 • De commissie is uitgegaan van aantal leden, om zo een toekomstig bestendige indelen te bewerkstelligen en niet op vlieggebieden van een gelijke grote qua oppervlakte;
 • De commissie heeft eerst een lengtelijn getrokken (en daarna een breedtelijnen).

Een van de commissieleden vult Martijn aan dat en benadrukt dat er eerst lijnen zijn getrokken en pas later is gekeken naar leden in welke regio’s vielen aan de hand van de beschikbaar zijnde coördinaten.

Vanuit de leden komt de vraag waarom het bestuur pas laat heeft gecommuniceerd over de kringindelingen en waarom niet op voorhand duidelijk is gemaakt wie in welke kring zit.

De rede hiervoor is dat het uitgangspunt van de kringindeling is ‘vlieggebieden met een gelijk aantal leden’. Door niet op voorhand een indeling te geven welke leden in welke kring zitten, konden (en kunnen) er géén persoonlijke belangen van individuele leden meewegen waardoor een eventuele indeling beïnvloed zou kunnen worden.

Overzicht stemmingen:

6aa Stemming- nieuwe kringindeling -> Aangenomen 

6ab Stemming – verleggen Noord Zuidlijn -> Aangenomen 

6ac Stemming – Overheveling leden van Hippolytushoef -> Aangenomen 

6b Vliegprogramma

V14 telt voor de afdelingskampioenschappen -> Aangenomen 

V27 / J27, telt beide als wedvlucht voor de afdelingskampioenschappen -> Aangenomen 

E32 , Extra dagfondvlucht Chateauroux -> Aangenomen 

 • Kampioenschappen -> Overeenkomstig vorig jaar, -> Aangenomen 

6d Overige voorstellen / vervoer

Tijdens de najaarsvergadering is het besluit aangenomen dat met ingang van het jaar 2024 21 duiven in de mand mogen. Dit is dus een aantal jaar eerder dan het voorstel dat er vanuit de NPO ligt.

 • Hier komt een uitzondering op voor de eerste 4 vitesse vluchten van 2024. Dan moeten er 26 duiven in de mand, dit in overleg en op verzoek van de vervoerder. Alle aanwezige op de vergadering zijn het hier mee
 • Op alle overige vluchten, dus ook de eerste jonge duivenvluchten moeten er 21 duiven in de mand

De rede waarom er de eerste 4 vitesse vluchten meer duiven de mand moeten is tweeledig:

 1. De temperaturen zijn op dat moment nog lager dan in de zomer;
 2. Op deze manier kan het vervoer naar verwachting in alle manden en is vervoer met een extra vrachtwagen waarschijnlijk niet

Dit voorstel is aangenomen. 

In een afzonderlijk vervoersreglement zal dit worden vastgelegd. 6e Oproep Commissieleden

Zoals aan het begin van de vergadering vermeld is afdeling 6 opzoek naar bestuurs- en commissieleden. Indien een van de leden hierbij een rol van betekenis kan (en wil) spelen kunnen deze leden zich melden bij het huidige bestuur.

 1. Behandeling / stemming agenda NPO Ledenraad Over de volgende punten is gestemd:

Punt 6E: Financieel beleid -> afdeling 6 kan instemmen met dit beleid en verleend decharge Punt 7: Verkiezingen NPO bestuur -> voor

Punt 8: FBBC -> voor 

Punt 9a: Hitteprotocol -> Voor Punt 9b: lossingen -> Voor Punt 9c: handhaving -> Voor Punt 10a.1: -> Voor

Punt 10a.2: -> Tegen, het seizoen niet met 1 week verlengen als door weeromstandigheden een weekend afvalt.

Punt 10b.1: -> voor 

 1. Rondvraag:

1241: De kleur van de ringen verschilt dit jaar niet veel met de kleur van de ringen van vorig jaar.

Dit graag melden bij de NPO en verzoeken hier in het vervolg rekening mee te houden.

1241 heeft op zondag een africhting waarvoor lossingsvergunningen worden aangevraagd bij de NPO, graag zou 1241 de lostijden op de website van de NPO plaatsen, wie binnen de afdeling kan deze lostijden op de website van de NPO (laten) plaatsen?

1314: Africhting Roosendaal -> Minder lossingen op 1 losplaats bij africhting jonge duiven en minder kort achter elkaar lossen, dit is inmiddels vastgelegd en in het vervolg zal er 20 minuten gewacht worden tussen lossingen op dezelfde losplaats.

1248: ZLU meetellen voor afdelingskampioenschappen, dit wordt tijdens de najaarsvergadering als stuk ingebracht waarover gestemd kan worden door de leden.

Hoe gaat het aanmelden van een nieuw lid en wie komt de coördinaten opnemen bij het nieuwe lid? Nieuwe leden worden aangemeld bij het bestuur (Piet) en Piet zorgt er vervolgens voor dat iemand de nieuwe coördinaten komt opnemen.

1307      Tussenstanden van de CC’s wekelijks publiceren zodat attractiecommissie van kring 2 hieruit punten kan halen, dit verzoek zal het bestuur kenbaar maken bij Compuclub

Graag net als vroeger alle stukken omtrent vergaderingen publieren op de website van de afdeling, de afgelopen 2 vergaderingen heeft deze publicatie niet plaatsgevonden.

1201      De vereniging van Willem Wijfje vraagt naar de onduidelijkheid waarom Willem niet langer onderdeel uitmaakt van het bestuur. Het bestuur merkt op dat Willem, naar de mening van het bestuur, zelf heeft aangegeven zijn bestuursfunctie neer te leggen. Mocht hij echter terug willen komen in het bestuur, staat het bestuur hiervoor open en het bestuur spreekt het tegen dat hij uit het bestuur gezet zou zijn (dit lijkt 1201 te veronderstellen). Gelijktijdig merkt het bestuur expliciet op dat ze Willem (maar ook Stefan) bedanken voor hun inspanning de afgelopen jaren in de verschillende functies die zei hebben vervuld de afgelopen jaren.

1268      Nationale dagfondvlucht Issodun, 1268 merkt op dat er een voorstel afkomstig is van afdeling 7 om de dagfondvlucht van Issodun nationaal te vervliegen, hierover zou nog gestemd gaan worden op de NPO vergadering.

1264 In verband met het NIC voor de marathonvluchten ziet 1264 graag dat alle vluchten geladen moeten worden in de klokken, dit scheelt een heleboel werk bij het inkorven en afslaan van de (marathon)vluchten . Het is vooral van belang dat alle vluchtnummers overeen komen.