Huishoudelijk Reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN AFDELING 6 NOORD-HOLLAND.
ARTIKEL 1
Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 33 Statuten Afdeling tijdens de Algemene Ledenvergadering Afdeling van 18 december 1997 en gewijzigd tijdens de Algemene Ledenvergadering Afdeling van 9 december 1999.
DEFINITIES
ARTIKEL 2
In dit reglement wordt verstaan onder:
1. N.P.O. Nederlandse Postduivenhouders Organisatie.
2. Statuten Statuten Afdeling.
3. Statuten N.P.O. Statuten N.P.O.
4. Afdeling Lid Afdeling als omschreven in Statuten N.P.O.
5. Bestuur Afdeling Bestuur van de Afdeling als omschreven in Statuten artikel 17.
6. Basisvereniging Lid Basisvereniging als omschreven in Statuten N.P.O.
7. Bestuur Basisvereniging Bestuur van een Lid Basisvereniging van de Afdeling.
8. Basislid Lid natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel 5.
9. Bijzondere personen Voormalig basislid als omschreven in Statuten N.P.O. artikel 5
lid 7 en 8.
10. Spelend Lid Basislid of Combinatie, zelfstandig op eigen hok en met eigen
hoklijst de duivensport beoefenend.
11. Combinatie Groep van twee of max. drie Basisleden, die zich verenigen met
het doel onder één naam en van hetzelfde coördinaat aan wed-vluchten deel te nemen. Een Combinatie telt als één spelend lid.
12. Begunstiger Afdeling Natuurlijk of rechtspersoon als omschreven in Statuten artikel 8
13. Erelid Afdeling Natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel 7
14. Lid van Verdienste Afd. Natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel 7
15. Jeugdlid Natuurlijk persoon als omschreven in Statuten artikel 6
16. Dagelijks Bestuur Voorzitter, secretaris en penningmeester Afdeling als
Afdeling. omschreven in Statuten artikel 17.
17. Algemene Vergadering Algemene Vergadering als omschreven in Statuten artikel 22.
Afdeling.
18. Afgevaardigden Basis- Stemgerechtigd lid van Algemene Vergadering Afdeling als
vereniging omschreven in Statuten artikel 23 en artikel 28, lid 5.
19. Kiesregister N.P.O. Lijst waarin opgenomen de kiesmannen en reservekiesmannen
N.P.O. als omschreven in Statuten N.P.O.
20. Kiesman N.P.O. Stemgerechtigd lid van Algemene Vergadering N.P.O. als
omschreven in Statuten N.P.O.
21. Reservekiesman N.P.O. Plaatsvervanger van de kiesman N.P.O. als omschreven in
Statuten N.P.O.
22. Presentielijst Afdeling Lijst van op de Algemene Vergadering Afdeling aanwezige
afgevaardigden Basisvereniging.
23. Stembureau Groep van drie leden van Algemene Vergadering Afdeling,
aangewezen door de voorzitter en belast met het vaststellen van de uitslag van schriftelijk gehouden stemmingen.
24. College Rayonaal Tucht- en Geschillencollege als omschreven in Statuten
N.P.O.
25. Beroepscollege Tucht- en Geschillencollege als omschreven in Statuten N.P.O.
26. Kascommissie Afdeling Commissie als omschreven in Statuten artikel 31.
27. Commissies en anderen Eén of meer natuurlijke personen, die in opdracht van het
Bestuur Afdeling of van Algemene Vergadering Afdeling een uitvoerende taak hebben als omschreven in Statuten artikel 19 en 21.
28. Andere rechtspersonen Rechtspersonen als omschreven in Statuten artikel 32.
29. Werkgebied Afdeling Gebied goedgekeurd door Bestuur N.P.O., waarbinnen de
Afdeling haar activiteiten ontplooit, als omschreven in Statuten N.P.O. en waarbinnen alle Basisleden van de Afdeling daadwerkelijk woonachtig zijn.
30. Werkgebied Basis- Gebied goedgekeurd door Bestuur Afdeling, waarbinnen de
vereniging Basisvereniging haar activiteiten ontplooit, als omschreven in
Statuten artikel 5 en waarbinnen alle Basisleden van de Basisvereniging daadwerkelijk woonachtig zijn.
31. Erf Een aaneengesloten, bijeenbehorend gebied van al dan niet bebouwde gronden waarop bebouwing is toegestaan ten behoeve van één woning. Het aantal kadasternummers dat rust op een erf is irrelevant.
32. Grensafspraak Schriftelijke afspraak waarin de afbakening van een werkgebied is vastgelegd.
33. Vliegseizoen Periode waarin jaarlijks wedvluchten worden georganiseerd.
34. Verenigingsjaar Afdeling Periode overeenkomstig het bepaalde in Statuten N.P.O.
35. Diensten Afdeling Verrichtingen die de Afdeling ter hand neemt om het doel van de Afdeling te bereiken.
36. Ledenregister Lijst van leden van de Afdeling, jaarlijks vastgesteld door het Bestuur Afdeling per 1 februari, op grond van dit register wordt het Basisledenbestand bepaald.
37. Register van Lijst van natuurlijke en rechtspersonen die door Bestuur
begunstigers Afdeling als begunstiger zijn toegelaten.
38. Reclame Schriftelijk ingediend bezwaar tegen klassering in een wedvluchtuitslag als omschreven in Wedvluchtreglement N.P.O.
39. Competitie Activiteit waarbij prestaties, behaald op wedvluchten of tentoonstellingen, worden vergeleken en met punten en/of prijzen
worden beloond.
40. Wedvluchtbescheiden Alle papieren die betrekking hebben op wedvluchten.
41. Wedvlucht Een wedstrijd met postduiven vanaf een lossingsplaats, waarbij
vliegprestaties worden vergeleken en met punten en/of prijzen
worden beloond.
42. Hij/Zij – Hem/Haar In alle gevallen waar personen in de mannelijke vorm zijn aangeduid is hierop onverkort ook de vrouwelijke vorm van toepassing
BASISVERENIGINGEN
ARTIKEL 3
1. Een gewoon Lid Basisvereniging Afdeling telt tenminste een bij artikel 4 lid 1 Huishoude- lijk Reglement N.P.O. bepaald aantal Basisleden.
2. Indien het bestand aan Basisleden op de in de statuten gemelde peildata minder bedraagt
dan het in artikel 4 lid 1 Huishoudelijk reglement N.P.O. genoemde aantal, is Bestuur Basis-
vereniging verplicht dit schriftelijk te melden aan Bestuur Afdeling. Bestuur Afdeling is op
haar beurt weer verplicht dit schriftelijk te melden aan het Bestuur N.P.O.. Lukt het binnen
de in de Statuten N.P.O. gemelde termijn niet om tot dat vereiste minimum aantal Basis-
leden te komen, dan vervalt van rechtswege het lidmaatschap van de basisvereniging en de
basisleden, onverminderd het gestelde in artikel 14 lid 5 van de Statuten N.P.O..
Bestuur Afdeling ziet toe op het aantal Basisleden van de basisverenigingen en neemt de
door haar noodzakelijk geachte maatregelen, indien het aantal Basisleden onder het
minimaal vereiste daalt.
3. Bij de toepassing van dit artikel lid 1 en 2 blijven Jeugdleden buiten beschouwing
4. a. Het gehele werkgebied van een Basisvereniging ligt binnen het werkgebied van de
Afdeling;
b. de afbakening van het werkgebied Basisvereniging behoeft goedkeuring Bestuur
Afdeling;
c. slechts Basisverenigingen, waarvan door tenminste twaalf spelende leden aan
wedvluchten wordt deelgenomen, komen in aanmerking voor toekenning van een
zelfstandig inkorfcentrum;
d. Bestuur Afdeling is gerechtigd bij de toekenning van een inkorfcentrum aan een
Basisvereniging, voor een wedvlucht georganiseerd door, of namens of met goedkeuring
van de Afdeling, de voorwaarde te stellen van een minimaal aantal aan de wedvlucht
deelnemende spelende leden. Deze getalsnorm is niet hoger dan die genoemd in
artikel 4 lid 4 onder d. Huishoudelijk Reglement N.P.O..
5. a. Aanmelding Lid Basisvereniging geschiedt schriftelijk uiterlijk vier weken voor aanvang
verenigingsjaar N.P.O. aan Bestuur Afdeling waarbij overlegd worden:
– Statuten en Huishoudelijk Reglement alsmede naam en zetel van het zich aanmeldende lid;
– namen en adressen van Bestuur en Basisleden van het zich aanmeldende lid.
b. Secretaris Afdeling publiceert de bij hem ingekomen aanmelding in het tijdschrift daartoe
aangewezen door Algemene Vergadering N.P.O.
In deze publicatie worden de volgende gegevens opgenomen:
– naam en zetel van het zich aanmeldende Lid;
– namen en adressen van Basisleden van het zich aanmeldende Lid.
Tevens de mededeling dat derden de bevoegdheid hebben gemotiveerde bezwaren binnen dertig dagen schriftelijk bij Bestuur Afdeling in te dienen.
c. Toelating van een Basisvereniging als lid geschiedt bij aanvang verenigingsjaar N.P.O..
Een aanmelding ingediend na de in dit lid onder a. genoemde datum komt pas voor
inwilliging in aanmerking één jaar later.
d. Toelating wordt niet verleend, indien de zich als lid aanmeldende Vereniging niet
tenminste vijfentwintig Basisleden telt.
6. Een Basisvereniging is slechts gerechtigd lid te zijn van één Afdeling.
7. De Basisvereniging houdt een ledenlijst bij die alle gegevens van de Basisleden bevat, die
gevraagd worden door Bureau N.P.O. en secretariaat Afdeling.
BASISLEDEN
ARTIKEL 4
1. Toelating van een Basislid door Bestuur Basisvereniging geschiedt met inachtneming van:
a. Het bij Huishoudelijk Reglement N.P.O. geregelde omtrent overgang;
b. de door Bestuur Afdeling verleende goedkeuring van werkgebied Basisvereniging.
2. Aan een Basislid kan door Bestuur Afdeling dispensatie worden verleend van twee erven te
spelen na waarneming ter plaatse en in overleg met het betreffende Bestuur Basisvereniging
Deze dispensatie wordt alleen verleend, indien het deelnemen aan wedvluchten van één erf
de sportbeoefening ernstig belemmert.
Bij berekening van de snelheid wordt uitgegaan van het coördinaat met de kortste afstand
van de plaats van lossing.
COMBINATIES
ARTIKEL 5
1. De één-erf combinatie.
a. Voor het vormen van een combinatie van leden met het doel onder één naam en van
hetzelfde hok of dezelfde hokken vanaf één erf aan wedvluchten deel te nemen is
toestemming van het Bestuur Afdeling vereist.
Bestuur Afdeling wint voor het te nemen besluit advies in bij Bestuur Basisvereniging.
Het is niet toegestaan een combinatie te vormen door leden, die reeds deel uitmaken van een elders gevormde combinatie.
Bij een combinatie van leden moet elk van de deelnemende leden lid zijn van dezelfde
Basisvereniging. Een combinatie bestaat uit maximaal drie Basisleden en maximaal drie
Jeugdleden;
b. alle duiven van de combinatie-vormende leden worden op één hoklijst opgenomen en
ten name van de combinatie bij de Afdeling geregistreerd;
c. elk lid van een combinatie is aansprakelijk voor de gedragingen en handelingen van zijn
partner(s) in de combinatie wanneer het betreft door één of meerdere partner(s) gepleegde onregelmatigheden, welke betrekking hebben op wedvluchten en tentoonstellingen;
d. het is niet toegestaan dat een combinatie een fantasienaam gebruikt.
2. De twee-erven combinatie.
De in artikel 4 lid 2 omschreven dispensatie om van twee erven te spelen kan in analoge
gevallen op dezelfde wijze worden verleend aan combinaties.
BEGUNSTIGERS AFDELING
ARTIKEL 6
1. Begunstigers Afdeling, zoals bedoeld in artikel 8 Statuten, worden door Bestuur Afdeling
bijgehouden in een register.
2. Dit register bevat tenminste de volgende gegevens:
a. naam en volledig adres van de Begunstiger;
b. bedrag van de jaarlijkse bijdrage waartoe de Begunstiger zich verplicht heeft;
c. uiterste datum storting jaarlijkse bijdrage.
JEUGDLEDEN
ARTIKEL 7
1. Jeugdleden Afdeling hebben de in artikel 8 Huishoudelijk Reglement N.P.O. genoemde
rechten en plichten. Aan deelname van competities, georganiseerd door de Afdeling, door
een Jeugdlid is een minimum leeftijd van zes jaar verbonden.
2. Wordt een Jeugdlid 18 jaar op of na 1 januari, dan kan dit Jeugdlid gedurende dat hele
kalenderjaar deelnemen aan activiteiten, georganiseerd voor Jeugdleden.
EINDE LIDMAATSCHAP N.P.O. VAN DE AFDELING
ARTIKEL 8
1. Beroep tegen opzegging lidmaatschap van de Afdeling door Bestuur N.P.O. wordt
schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij secretaris N.P.O. door secretaris Afdeling binnen
dertig dagen na ontvangst besluit tot opzegging. Secretaris N.P.O. plaatst dit beroep op de
agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering N.P.O.
2. Indien beëindiging lidmaatschap N.P.O. van de Afdeling plaatsvindt met toepassing van
Statuten N.P.O. artikel 12 lid 5, zal Bestuur N.P.O. tegelijkertijd met het besluit tot
opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap aan Bestuur Afdeling schriftelijk doen
weten aan welke eisen voldaan moet worden om beëindiging lidmaatschap te voorkomen.
Bestuur Afdeling zal uiterlijk dertig dagen na ontvangst van genoemd besluit schriftelijk aan
Bestuur N.P.O. berichten of, en zo ja, hoe en binnen welke termijn aan de gestelde eisen zal worden voldaan.
3. De in lid 2 van dit artikel aangegeven procedure laat bij opzegging het bij dit reglement
geregelde recht van beroep onverlet, evenals bij ontzetting het bij Reglement Rechtspleging N.P.O. geregelde recht van beroep.
EINDE LIDMAATSCHAP BASISVERENIGING VAN DE AFDELING
ARTIKEL 9
1. Beroep tegen opzegging lidmaatschap van een Lid Basisvereniging door Bestuur Afdeling
wordt schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij secretaris Afdeling door secretaris
Basisvereniging binnen dertig dagen na ontvangst besluit tot opzegging. Secretaris Afdeling plaatst dit beroep op de agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering Afdeling.
2. In geval van einde lidmaatschap Basisvereniging, vanwege einde lidmaatschap N.P.O. van
Afdeling, kan door Bestuur N.P.O. worden gehandeld, zoals omschreven in artikel 10 Huis-
houdelijk Reglement N.P.O. en met inachtneming van het gestelde in de Statuten N.P.O.
artikel 13 lid 5.
EINDE LIDMAATSCHAP BASISLID
ARTIKEL 10
1. Beroep tegen opzegging lidmaatschap Basislid door Bestuur Basisvereniging wordt
schriftelijken gemotiveerd ingediend bij secretaris Basisvereniging binnen dertig dagen
na ontvangst besluit tot opzegging. Secretaris Basisvereniging plaatst dit beroep op de
agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering Basisvereniging.
2. Indien lidmaatschap Basislid kan worden voortgezet met toepassing van Statuten N.P.O.
artikel 14 lid 5, zal Bestuur Afdeling een besluit nemen overeenkomstig Huishoudelijk
Reglement N.P.O. artikel 10 lid 2.
3. Er bestaat de mogelijkheid tot voortzetting lidmaatschap Basislid met toepassing van
Statuten N.P.O. artikel 14 lid 5.
EINDE ERELIDMAATSCHAP, LIDMAATSCHAP VAN VERDIENSTE OF
BEGUNSTIGER AFDELING.
ARTIKEL 11
1. Beroep tegen opzegging Erelidmaatschap, lidmaatschap van Verdienste of Begunstiger-
schap door Bestuur Afdeling staat open bij Algemene Vergadering Afdeling.
2. Dit beroep wordt schriftelijk en gemotiveerd ingediend bij secretaris Afdeling binnen dertig
dagen na ontvangst besluit tot opzegging. Secretaris Afdeling plaatst dit beroep op de
agenda van de eerstvolgende Algemene Vergadering Afdeling.
3. Ontzetting uit Erelidmaatschap, lidmaatschap van Verdienste of Begunstigerschap Afdeling
wordt geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O., onderdeel Tuchtrecht.
GELDMIDDELEN AFDELING
ARTIKEL 12
1. De jaarlijkse bijdragen Afdeling van de Basisleden en Jeugdleden worden jaarlijks
vastgesteld door de Algemene Vergadering Afdeling.
2. Deze jaarlijkse bijdragen worden door penningmeester Basisvereniging overgemaakt aan
penningmeester Afdeling voor 1 december.
3. Begunstigers Afdeling betalen hun jaarlijkse bijdrage aan penningmeester Afdeling uiterlijk
twee weken na begin verenigingsjaar Afdeling.
COMMISSIES EN ANDEREN
ARTIKEL 13
1. Batige saldi van activiteiten georganiseerd in opdracht van Bestuur Afdeling blijven
onverminderd tot het vermogen van de Afdeling behoren.
2. Controle op de financiële administratie van de commissies is opgedragen aan de
Kascommissie Afdeling . De commissies zijn gehouden alle medewerking te verlenen aan de Kascommissie Afdeling en haar aanwijzingen op te volgen.
3. Jaarlijks worden per 31 oktober, de boeken van de daarvoor in aanmerking komende
commissies afgesloten, terwijl deze commissies een staat van inkomsten en uitgaven –
waarbij gevoegd ter zake dienende bescheiden en bewijsstukken -, de balans, een
exploitatierekening en een begroting voor het komende verenigingsjaar binnen dertig
dagen na de afsluiting aan het Bestuur Afdeling toezenden. De commissies van activiteiten
welke na 31 oktober, van het betreffende verenigingsjaar in opdracht van Bestuur Afdeling
hebben plaatsgevonden, sluiten hun boeken dertig dagen na de activiteit af en zenden dertig dagen na afsluiting de bescheiden, als genoemd in de vorige zin, aan Bestuur Afdeling toe.
4. Over de batige saldi kan de Afdeling vrijelijk beschikken, behoudens een geldbedrag dat
door de betrokken commissie als kasgeld nodig wordt geacht en dat door Bestuur Afdeling
wordt vastgesteld aan de hand van een vooraf ingediende goedgekeurde begroting.
5. Wanneer bij controle blijkt dat onregelmatigheden of onjuiste boekingen hebben
plaatsgevonden of sprake is van onzorgvuldigheid of wanbeheer, stelt Bestuur Afdeling een
nader onderzoek in of doet dat instellen en meldt zijn bevindingen zo nodig aan bevoegd
College.
6. Indien door onvoorziene omstandigheden een commissie als bedoeld in dit artikel bij of
tijdens het uitvoeren van de activiteit in financiële moeilijkheden is of dreigt te geraken,
dient onverwijld het Bestuur Afdeling kennis te worden gesteld.
VERGOEDINGEN
ARTIKEL 14
1. Aan stemgerechtigde leden van Algemene Vergadering Afdeling, Bestuur Afdeling, leden
van door Algemene Vergadering Afdeling of Bestuur Afdeling ingestelde commissies en
adviserende leden van Algemene Vergadering Afdeling kan vergoeding van gemaakte
reiskosten worden toegekend.
2. Bestuur Afdeling en leden van commissies kunnen in aanmerking komen voor een vaste
vergoeding.
3. De in lid 1 en 2 van dit artikel genoemde vergoedingen worden voorgesteld door Bestuur
Afdeling en aan de Afgevaardigden Basisvereniging ter instemming aangeboden.
BESTUUR AFDELING
ONVERENIGBAARHEID VAN FUNCTIES
ARTIKEL 15
1. Het bestuurslidmaatschap Afdeling mag niet worden gecombineerd met lidmaatschap
Beroepscollege, College, Bestuur N.P.O., Bestuur Fondclub of Kascommissie Afdeling.
2. a. Bij benoeming tot Lid Bestuur Afdeling vervalt met onmiddellijke ingang lidmaatschap
Beroepscollege, College., Bestuur Fondclub en Kascommissie Afdeling;
b. het lidmaatschap van Bestuur N.P.O. vervalt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zes
weken na benoeming tot Lid Bestuur Afdeling;
c. leden Bestuur Afdeling mogen geen inkomsten verwerven voortvloeiend uit
werkzaamheden gedaan voor diezelfde Afdeling, anders dan vergoedingen welke verband houden met het verrichten van de uitvoering van hun bestuurstaak.
ROOSTER VAN AFTREDEN EN VOORDRACHT
ARTIKEL 16
1. Een rooster van aftreden wordt opgesteld door secretaris Afdeling met inachtneming
Statuten artikel 18. Dit rooster wordt ter kennis gebracht van de Algemene Vergadering
Afdeling .
2. Jaarlijks treedt een lid Dagelijks Bestuur Afdeling af, tezamen met een of meerdere andere
leden Bestuur Afdeling .
3. Aftredende leden Bestuur Afdeling zijn terstond herkiesbaar, met dien verstande dat de
maximale ononderbroken zittingsduur negen jaar bedraagt. Na een zittingsduur van negen
jaar is een Lid Bestuur Afdeling gedurende drie jaar niet herkiesbaar.
4. Vacatures in Bestuur Afdeling worden met de vermelding van eventuele herkiesbaarheid
tenminste zes weken voor Algemene Vergadering Afdeling bekend gemaakt aan de
Basisverenigingen.
5. De voordracht bedoeld in Statuten artikel 18 wordt schriftelijk met bereidverklaring
kandidaat bestuurslid ingediend bij secretaris Afdeling uiterlijk drie weken voor Algemene
Vergadering Afdeling.
6. Secretaris Afdeling plaatst de in het vorige lid bedoelde voordracht op agenda Algemene
Vergadering Afdeling, welke agenda uiterlijk 14 dagen voor datum wordt kenbaar gemaakt
met inachtneming van Statuten artikel 26.
TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR AFDELING
ARTIKEL 17
1. Zorgdragen dat de doelstelling van de Afdeling als bedoeld in Statuten artikel 3 wordt
bereikt.
2. Uitvoeren of doen uitvoeren van Statuten en Huishoudelijk Reglement en vanwege de
Afdeling en de N.P.O. uitgevaardigde reglementen en uitvoeren van besluiten van
Algemene Ledenvergadering Afdeling en N.P.O.
3. De Afdeling vertegenwoordigen binnen en buiten rechte, onverminderd het bepaalde in
Statuten artikel 21.
4. Zorgdragen voor voorlichting over en verstrekking van Statuten en Huishoudelijk
Reglement en andere reglementen Afdeling en N.P.O. aan de Leden Basisverenigingen
tegen kostprijs.
5. Beheren van de geldmiddelen als omschreven in Statuten artikel 16.
6. Benoemen van Ereleden en Leden van Verdienste van de Afdeling . Het voordragen van
Ereleden en Leden van Verdienste van de N.P.O.
7. Erkenning verlenen aan Begunstigers van de Afdeling .
8. Benoemen van commissies en anderen, voor zover niet bij Statuten opgedragen aan
Algemene Vergadering Afdeling.
9. Goedkeuring verlenen of onthouden aan besluiten van een Basisvereniging krachtens
Statuten artikel 5. Het besluit ven verlening of onthouding van goedkeuring wordt door
secretaris Afdeling schriftelijk ter kennis gebracht van Bestuur Basisvereniging. Beroep
tegen beslissing Bestuur Afdeling staat open bij bevoegd College als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O.. Hangende het beroep worden besluiten waaraan goedkeuring is
onthouden geschorst.
10. Desgevraagd aan College(s) en Beroepscollege en Kascommissie Afdeling alle inlichtingen
verstrekken.
11. De belangen van de Basisleden en de Basisverenigingen en van de door of vanwege
Bestuur Afdeling in het leven geroepen commissies behartigen.
12. Maatregelen nemen of doen nemen tegen Leden die de belangen van de Afdeling of van de
Leden N.P.O. schaden.
13. Het doen van voorstellen, het aanbrengen van wijzigingen daarop, het inroepen van rechtsbijstand, het vaststellen van vergoedingen als geregeld bij artikel 14 van dit reglement.
14. Het verzoeken om herziening of gratie als geregeld bij Statuten N.P.O.
15. Het nemen van beslissingen als geregeld bij Statuten artikel 19.
16. Het uitvaardigen van reglementen voor zover niet bij Statuten voorbehouden aan
Algemene Vergadering Afdeling.
VOORZITTER AFDELING
ARTIKEL 18
1. De voorzitter heeft de algemene leiding, vervult representatieve taken, coördineert de
werkzaamheden van het bestuur en ziet toe op de naleving van Statuten, reglementen en
besluiten van Bestuur Afdeling .
2. Hij heeft het recht vergaderingen en activiteiten van Leden N.P.O. en rechtspersonen als
bedoeld in Statuten N.P.O. artikel 31 bij te wonen – voor zover deze goedkeuring Bestuur
Afdeling behoeven – en heeft daarin een adviserende stem. Voorzitter Afdeling kan zich in
voorkomende gevallen eventueel door een deskundig adviseur laten bijstaan.
TWEEDE VOORZITTER AFDELING
ARTIKEL 19
1. Bij afwezigheid van de voorzitter of indien de voorzitter of Algemene Vergadering Afdeling
dit wenselijk acht treedt de tweede voorzitter in de plaats van de voorzitter.
2. Bij afwezigheid van de voorzitter en van de tweede voorzitter treedt de secretaris in de
plaats van de voorzitter.
3. Tussen voorzitter en tweede voorzitter wordt een taakverdeling afgesproken.
SECRETARIS AFDELING
ARTIKEL 20
1. De secretaris is verantwoordelijk voor de correspondentie, de administratie en het archief
van de Afdeling .
2. Hij is verantwoordelijk voor het bijhouden van een ledenregister zoals nader geregeld bij
artikel 3 van dit reglement.
3. Hij is verantwoordelijk voor verslaglegging van het behandelde in de Algemene
Vergadering Afdeling en van alle vergaderingen Bestuur en Dagelijks Bestuur.
4. Hij stelt een jaarverslag samen en zendt dit als bijlage gelijktijdig met de agenda bestemd
voor de Algemene Vergadering Afdeling aan de leden Basisverenigingen toe ter
behandeling op bedoelde jaarvergadering.
5. Hij bewaart de correspondentie en andere bescheiden tenminste zeven jaar. Daarna mag
vernietiging plaatsvinden na verkregen toestemming van Bestuur Afdeling .
TWEEDE SECRETARIS AFDELING
ARTIKEL 21
1. Bij afwezigheid van de secretaris of in geval van vervanging zoals bedoeld in artikel 19 lid 2
treedt de tweede secretaris in de plaats van de secretaris.
2. Tussen secretaris en tweede secretaris wordt een taakverdeling afgesproken.
PENNINGMEESTER AFDELING
ARTIKEL 22
1. De penningmeester is belast met het financiële beheer van de Afdeling .
2. Hij houdt boek op een wijze zoals door Bestuur Afdeling is bepaald.
3. Hij verschaft te allen tijde aan Bestuur Afdeling en Dagelijks Bestuur Afdeling, of aan
diegenen die door Bestuur Afdeling als zodanig is gemachtigd, alle inlichtingen betreffende
zijn beheer, verleent inzage in de hierop betrekking hebbende bescheiden en staat
kascontrole toe.
4. Hij geeft de financiële bescheiden en de kas op verzoek van Bestuur Afdeling tegen een
bewijs van ontvangst af aan diegene die voor de ontvangst hiervan door Bestuur Afdeling is
aangewezen.
5. Hij draagt zorg voor verzekering van de bezittingen van de Afdeling tegen risico’s van
schade door brand, diefstal of anderszins op een door Bestuur Afdeling bepaalde wijze.
6. Aan het eind van elk verenigingsjaar sluit hij zijn boeken af en stelt deze met alle daarbij
behorende bescheiden, alsmede een door hem opgemaakte exploitatierekening en een balans vóór 1 december daaropvolgend ter beschikking van de Kascommissie Afdeling .
7. Hij stelt een jaarverslag samen en zendt dit als bijlage gelijktijdig met de agenda bestemd
voor de Algemene Vergadering Afdeling, aan de leden Basisverenigingen toe, ter
behandeling op bedoelde Algemene Vergadering Afdeling .
8. Hij stelt in overleg met de overige leden Bestuur Afdeling een begroting op van de
exploitatierekening, die ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering Afdeling zal worden
voorgelegd.
9. Hij kan met toestemming van Bestuur Afdeling werkzaamheden aan derden opdragen, maar blijft voor de uitvoering hiervan verantwoordelijk.
10. Alle door de Afdeling verkregen gelden of goederen, behoudens de per giro of bank
overgemaakte gelden, moeten door een bewijs van kwijting van of vanwege de
penningmeester zijn gedekt.
11. Hij is voor de onder zijn berusting zijnde gelden, waarden of goederen verantwoordelijk en
bewaart deze gelden, waarden en goederen gescheiden van zijn eigen bezittingen.
12. Hij bewaart de financiële bescheiden tenminste zeven jaar. Daarna mag vernietiging
plaatsvinden na verkregen toestemming van Bestuur Afdeling .
TWEEDE PENNINGMEESTER AFDELING
ARTIKEL 23
1. Bij afwezigheid van de penningmeester treedt de tweede penningmeester in de functie van
de penningmeester, onverminderd het bepaalde in artikel 22 van dit reglement.
2. Tussen penningmeester en tweede penningmeester wordt een taakverdeling afgesproken.
OVERIGE LEDEN BESTUUR AFDELING
ARTIKEL 24
De taakverdeling van de overige leden Bestuur Afdeling wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld.
GEZAMENLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID
ARTIKEL 25
Het in de artikelen 18 en 24 bepaalde laat onverlet de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Bestuur Afdeling en het bepaalde in artikel 27 lid 5 van dit reglement.
VERANTWOORDING BESTUUR AFDELING
ARTIKEL 26
Bestuur Afdeling legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering Afdeling .
VERGADERINGEN BESTUUR AFDELING
ARTIKEL 27
1. Vergaderingen Bestuur Afdeling worden gehouden zo dikwijls voorzitter Afdeling zulks
nodig oordeelt of indien drie of meer andere leden Bestuur Afdeling de wens hiertoe te
kennen geven. Voorzitter Afdeling schrijft binnen 7 dagen nadat hem een dergelijk verzoek
heeft bereikt een vergadering Bestuur Afdeling uit.
2. Vergaderingen Bestuur Afdeling kunnen door middel van een rondschrijven of op andere
wijze bijeen worden geroepen.
3. De oproeping tot een vergadering Bestuur Afdeling geschiedt met inachtneming van een
termijn van 14 dagen, tenzij Bestuur Afdeling anders besluit.
4. Voor een vergadering Bestuur Afdeling is een agenda opgesteld en er wordt van deze
vergadering verslag gelegd. Dit verslag wordt op de eerstvolgende vergadering Bestuur
Afdeling ter goedkeuring aangeboden.
5. In vergaderingen Bestuur Afdeling worden besluiten genomen met meerderheid van
stemmen. Indien de stemmen staken beslist voorzitter Afdeling .
ALGEMENE VERGADERINGEN AFDELING
ARTIKEL 28
1. Algemene Vergadering Afdeling kan slechts geldige besluiten nemen indien tenminste de
helft van de stemgerechtigde Afgevaardigden Basisvereniging blijkens de presentielijst ter
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Indien niet het in het eerste lid van dit artikel bedoelde aantal stemgerechtigde Afgevaardig- den Basisvereniging aanwezig is, wordt na tenminste één week en ten hoogste drie weken een tweede Algemene Vergadering bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige Afgevaardigden Basisvereniging bevoegd is besluiten te nemen over de voor de vorige Algemene Vergadering geagendeerde onderwerpen.
3. De Afdeling stelt de volgende nadere regels betreffende de Algemene Vergadering:
a. Elke vergadering staat onder leiding van de voorzitter Afdeling. Deze opent, sluit, of
schorst de vergadering;
b. de voorzitter geeft of ontneemt het woord, sluit de debatten en is bevoegd om
maatregelen te nemen, welke een goed verloop van de vergadering verzekeren;
c. elke Algemene Vergadering Afdeling, zal de secretaris Afdeling alle aanwezige
stemgerechtigde Afgevaardigden Basisvereniging de presentielijst laten tekenen.
KIESREGISTER ALGEMENE VERGADERING AFDELING
ARTIKEL 29
1. Aanmelding van Afgevaardigden Basisvereniging geschiedt op de Algemene Vergadering
Afdeling middels een door secretaris Basisvereniging getekende geloofsbrief aan secretaris
Afdeling.
2. De aanmelding houdt in:
a. naam Basisvereniging;
b N.P.O. Verenigingsnummer;
c. namen Afgevaardigden;
d. datum Algemene Vergadering Afdeling;
e. ondertekening namens Bestuur Basisvereniging;
f. aantal Basisleden volgens administratie secretaris Afdeling.
3. De gegevens genoemd in lid 2 van dit artikel worden door secretaris Afdeling opgenomen
in het kiesregister Afdeling.
AFGEVAARDIGDEN ALGEMENE VERGADERING AFDELING
ARTIKEL 30
1. Voor elke Algemene Vergadering worden per Basisvereniging twee Afgevaardigden
Basisvereniging uitgenodigd.
2. Ieder Lid Basisvereniging heeft twee afgevaardigden, waarvan één gerechtigd is tot het
uitbrengen van het aantal stemmen naar rato aantal Basisleden Vereniging.
3. Afgevaardigden Basisvereniging brengen op de Ledenvergadering Basisvereniging verslag
uit.
4. Afgevaardigden Basisvereniging hebben, uitgezonderd een vanwege Bestuur
Basisvereniging dwingend stemadvies, vrij mandaat om hun stem uit te brengen.
VOORSTELLEN, OPROEPING EN TERMIJNEN
ARTIKEL 31
1. Door Bestuur Afdeling wordt tenminste zes weken voor Algemene Vergadering Afdeling
aan de Basisverenigingen kennis gegeven wanneer de Algemene Vergadering Afdeling
wordt gehouden, met vermelding van de vacatures en/of degenen, die herkiesbaar zijn en
van reeds door Bestuur Afdeling en bij secretaris Afdeling ingediende voorstellen.
2. Bestuur Afdeling en Bestuur Basisvereniging zijn bevoegd voorstellen in te dienen en
kandidaten voor te dragen. Voorstellen worden door Bestuur Basisvereniging schriftelijk
ingediend bij secretaris Afdeling tot uiterlijk 30 dagen voor Algemene Vergadering
Afdeling.
3. Secretaris Afdeling plaatst de ingediende voorstellen en de voorstellen van Bestuur Afdeling
op de agenda.
4. Oproeping en agenda worden veertien dagen voor Algemene Vergadering Afdeling ver-
zonden aan de Basisverenigingen met inachtneming van het bepaalde in Statuten artikel 26.
5. Van de in lid 4 van dit artikel genoemde termijn kan worden afgeweken indien Bestuur
Afdeling dit noodzakelijk acht.
6. Het is niet toegestaan besluiten te nemen over andere voorstellen dan die welke op de
agenda staan vermeld, behoudens in die gevallen waarin de wet of de Statuten dit toestaan.
7. Het bepaalde in lid 6 van dit artikel geldt niet voor voorstellen van algemeen regelende aard
die de orde betreffen.
8. Voorstellen van Basisverenigingen die inhoudelijk gaan over de hieronder genoemde
onderwerpen zullen uitsluitend op de Najaarsvergadering worden behandeld;
– kampioenschappen;
– puntenstelsels;
– rekenaar;
– vliegprogramma;
– territoriale gebiedsindeling.
TOEGANG EN OPENBAARHEID
ARTIKEL 32
Geen toegang tot Algemene Vergadering Afdeling hebben, naast de genoemden in Statuten artikel 5, Basisleden tegen wie een tuchtrechtelijke maatregel is genomen inhoudende uitsluiting of beperking van rechten als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O.
BESLOTEN VERGADERING
ARTIKEL 33
1. Het voorstel om een Algemene Vergadering Afdeling in een besloten zitting te doen
overgaan kan worden gedaan door voorzitter Afdeling, door drie andere leden Bestuur
Afdeling of door een zodanig aantal Afgevaardigden Basisvereniging welke blijkens de
presentielijst bevoegd zijn tot het uitbrengen van een aantal stemmen welke 10% van het
totaal aantal Basisleden bedraagt. De beslissing wordt in beslotenheid genomen.
2. Tot een besloten vergadering hebben alleen toegang Bestuur Afdeling, Afgevaardigden
Basisvereniging en de ter vergadering aanwezige adviserende leden.
3. Omtrent hetgeen in een besloten vergadering wordt behandeld, kan aan de aanwezigen
gehele of gedeeltelijke geheimhouding worden opgelegd.
4. De duur van de geheimhouding zal door de Algemene Vergadering worden bepaald.
5. Het schenden van de geheimhouding kan een strafbaar feit opleveren. Eén en ander wordt
nader geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O.
KASCOMMISSIE AFDELING
ARTIKEL 34
1. De Kascommissie Afdeling bestaat uit drie leden.
2. Nadat penningmeester Afdeling de boeken heeft gesloten, een balans en een exploitatie- rekening heeft opgemaakt, stelt hij deze met toevoeging van de ter zake dienende bescheiden ter hand aan de Kascommissie Afdeling.
3. Na controle wordt door deze commissie een verslag samengesteld en binnen veertien dagen
voor de Algemene Vergadering Afdeling ter kennis gebracht van Bestuur Afdeling en
Algemene Vergadering Afdeling . Wanneer de rekening en verantwoording door Algemene
Vergadering Afdeling is goedgekeurd, strekt dit tot decharge van Bestuur Afdeling .
4. De taak van de Kascommissie Afdeling bestaat uit:
a. controle op de financiële bescheiden;
b. controle op de aanwezigheid van het vermogen;
c. controle op de rechtmatige en doelmatige besteding van de gelden;
d. controle op het voldoen aan opdrachten;
e. het op tijd uitbrengen van een schriftelijk verslag van de bevindingen aan de betreffende
commissie of instelling en aan Bestuur Afdeling, waarin aanbevelingen kunnen worden
gedaan.
5. Commissies en anderen dragen er zorg voor dat de Kascommissie Afdeling jaarlijks op de in
artikel 13 van dit reglement genoemde data over de relevante bescheiden beschikt.
6. Bij schorsing, ontslag of in andere gevallen waarin penningmeester Afdeling zijn functie niet
meer kan of mag uitoefenen, treedt de tweede penningmeester in de functie van
penningmeester.
ANDERE RECHTSPERSONEN
RECHTSPERSONEN DIE ZICH BEZIGHOUDEN MET HET VERVOER VAN
POSTDUIVEN.
ARTIKEL 35
1. Deze rechtspersonen behoeven goedkeuring van Bestuur Afdeling voor het vervoer van
postduiven van de tot de Afdeling behorende Basisverenigingen.
2. Bestuur Afdeling kan aan de goedkeuring voorwaarden verbinden.
3. Deze rechtspersonen zijn gehouden aan Vervoersreglement N.P.O.
4. Bestuur Afdeling ziet toe op de naleving Vervoersreglement N.P.O.
5. Indien deze rechtspersonen niet rechtstreeks verbonden zijn aan Bestuur Afdeling sluit
Bestuur Afdeling met deze rechtspersonen een contract ter waarborging belangen
aangesloten Basisleden.
6. Tegen weigering van goedkeuring door Bestuur Afdeling of tegen gestelde voorwaarden
staat beroep open bij bevoegd College binnen dertig dagen na ontvangst beslissing Bestuur Afdeling.
RECHTSPERSONEN DIE ZICH BEZIGHOUDEN MET DE ORGANISATIE
VAN WEDVLUCHTEN EN/OF COMPETITIES
ARTIKEL 36
1. Deze rechtspersonen behoeven goedkeuring Bestuur Afdeling, indien zij wedvluchten en/of
competities organiseren voor Basisleden aangesloten bij de Afdeling.
2. Aan de in lid 1 genoemde goedkeuring kunnen voorwaarden worden verbonden.
3. Tegen weigering van goedkeuring door Bestuur Afdeling of tegen de gestelde voorwaarden
staat beroep open bij bevoegd College als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O.
4. Aan de in dit artikel bedoelde rechtspersonen komen uitsluitend bevoegdheden toe op het
gebied van de goedgekeurde wedvluchten en/of competities.
RECHTSPERSONEN DIE ZICH BEZIGHOUDEN MET HET
KEUREN EN/OF TENTOONSTELLEN VAN POSTDUIVEN
ARTIKEL 37
1. Deze rechtspersonen behoeven goedkeuring van Bestuur Afdeling, indien zij keuringen
en/of tentoonstellingen organiseren voor Basisleden aangesloten bij de Afdeling.
2. Bij het verlenen van deze goedkeuring is artikel 36 lid 2 t/m 4 van dit reglement van
overeenkomstige toepassing.
INTREKKING GOEDKEURING
ARTIKEL 38
1. Verleende goedkeuring als omschreven in de artikelen 35, 36 en 37 van dit reglement kan
door Bestuur Afdeling worden ingetrokken, indien daarvoor dringende redenen aanwezig
worden geacht.
2. Tegen intrekking van goedkeuring staat beroep open bij bevoegd College als geregeld bij
Reglement Rechtspleging N.P.O.
BEWAARPLICHT
ARTIKEL 39
1. Bescheiden van financiële en niet financiële aard worden tenminste zeven jaar bewaard.
Daarna mag vernietiging plaatsvinden na verkregen toestemming van Bestuur Afdeling.
2. Bewaren wedvluchtbescheiden wordt nader geregeld bij Wedvluchtreglement N.P.O.
REGLEMENTEN
ARTIKEL 40
1. Naast de in Statuten N.P.O. genoemde Reglementen zijn ook door Bestuur Afdeling uit te
vaardigen reglementen en voorschriften bindend voor alle Basisverenigingen.
2. Ieder Lid N.P.O. wordt geacht Statuten, Reglementen en voorschriften N.P.O. en Afdeling
te kennen.
3. Statuten en Reglementen N.P.O. en Afdeling worden op verzoek tegen kostprijs verstrekt,
tevens worden wijzigingen bekend gemaakt aan de Leden Basisverenigingen en kiesmannen
Afdeling .
4. De Statuten, Reglementen en voorschriften van de Afdeling en de Basisverenigingen mogen
geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met Statuten, Reglementen of voorschriften
N.P.O. of deze aantasten.
NIET NALEVING
ARTIKEL 41
Bij niet naleving van Statuten, Reglementen of voorschriften N.P.O. en/of Afdeling kan Bestuur Afdeling, naast tuchtrechtelijke maatregelen opgelegd krachtens Reglement Rechtspleging N.P.O., de volgende extra maatregelen nemen: het intrekken van goedkeuringen en toekenningen van rechten verleend door Bestuur Afdeling. Beroep tegen deze extra maatregelen staat open bij bevoegd College als geregeld bij Reglement Rechtspleging N.P.O.
WIJZIGINGEN
ARTIKEL 42
1. Wijzigingen in dit Reglement en hieruit voortkomende Reglementen kunnen alleen worden aangebracht op voorstel van Bestuur Afdeling, of één of meer Besturen Basisverenigingen in een Algemene Vergadering Afdeling waarin tenminste de helft van het aantal stemgerech- tigde afgevaardigden Basisvereniging blijkens de presentielijst aanwezig is.
2. Indien niet het in het eerste lid bedoelde aantal Afgevaardigden aanwezig is, wordt na tenminste één week en ten hoogste drie weken een tweede Algemene Vergadering Afdeling bijeengeroepen, die ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde Afgevaardigden Basisvereniging bevoegd is besluiten te nemen over de voor de vorige Algemene Vergadering Afdeling geagendeerde wijzigingsvoorstellen.
3. Tot een wijziging wordt besloten met meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
Print Friendly, PDF & Email